pCall us toll free: +34 972 183 225

Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què CLAITEC SOLUTIONS recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web https://claitec.com (d’ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a CLAITEC SOLUTIONS per altres mitjans.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a CLAITEC SOLUTIONS.

En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella “He llegit la política de privacitat” o similar, l’usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre d’altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en que en la plana web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, o marcar la casella de selecció (check box), l’usuari dona el consentiment inequívoc i exprés per al tractament de dades en qüestió.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: CLAITEC SOLUTIONS, S.L. -NIF: B55172381
 • Adreça postal: C/ Pic de Peguera, 15, (Despatx 27), 17003 GIRONA (GIRONA)
 • Telèfon: 972183225
 • Correu electrònic: rchetrit@claitec.com

 


Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEB

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CLAITEC SOLUTIONS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i, en el seu cas, enviar-li informació sobre els nostres productes o serveis, així com els nostres butlletins.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o mentre duri la relació comercial, sempre respectant els terminis de prescripció de responsabilitats.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat (marcant casella de selecció o check box): Atendre la seva sol·licitud i, en el seu cas, enviar-li informació sobre els nostres productes o serveis, així com els nostres butlletins.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CLAITEC SOLUTIONS procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

 


Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CLAITEC SOLUTIONS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l’interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CLAITEC SOLUTIONS procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

 

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Dades professionals i acadèmiques

 


Tractament del ÚS de la IMATGE

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CLAITEC SOLUTIONS tractem les dades obtingudes (imatge i, en el seu cas, veu), amb la finalitat de publicar dites imatges en webs o xarxes socials, així com en altres suports de difusió, com revistes, publicacions, etc., per realitzar accions de publicitat o difusió de les nostres activitats.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per a quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l’usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat: Ús de fotografies i, en el seu cas, vídeos on apareix la imatge d’interessats.

Així mateix, s’informa que atorgant el consentiment, les imatges poden ser publicades a la web de l’empresa, xarxes socials i qualsevol suport que l’empresa crea oportú per donar publicitat a les seves activitats, esdeveniments i serveis.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Seran publicades a la web de l’empresa i/o xarxes socials.

 

Transferències de dades a tercers països?

L’ús d’imatges en les xarxes socials pot implicar transferències internacionals de dades.

 


Tractament de DADES de CLIENTS

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CLAITEC SOLUTIONS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat principal de prestar-li els serveis sol·licitats, així com realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de dits serveis o venda de producte, i, en el seu cas, per enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats.
Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. (Requisit legal).
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents, en el seu cas. (Requisit contractual).

 

¿Transferencias de datos a terceros países?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CLAITEC SOLUTIONS procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Informació bancària, en el seu cas.

 


Tractament de dades per PUBLICITAT

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CLAITEC SOLUTIONS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis a través de mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS…).

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

Per a quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l’usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat (mitjançant la firma del document d’obtenció del consentiment, marcar o fer tick en la casella de selecció o check box o qualsevol altre mitjà vàlid per a l’obtenció d’aquest): Per a l’enviament de comunicacions comercials.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Plataformes d’enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l’enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.

 

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CLAITEC SOLUTIONS procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial

 


Tractament de dades de les parts implicades en el CANAL DE DENÚNCIES INTERN

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CLAITEC SOLUTIONS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió del canal de denúncies intern i de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb la finalitat d’informar el responsable dels actes o conductes, esdevinguts en l’entitat o causats per tercers que contractin amb ella, i que poguessin ser contraris a la normativa general o sectorial que li sigui aplicable. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

Per a quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar la recerca dels fets denunciats. El termini màxim serà de tres mesos des de la seva entrada en el sistema, tret que la finalitat de la seva conservació serveixi com a evidència del funcionament del model de prevenció, en aquest cas, es mantindran les dades anonimitzades. (LOPDGDD art. 24.4).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Missió en Interès públic: Control de riscos d’incompliments en el si de l’organització; (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals [Preàmbul V]). Tractament de categories especials de dades contingudes en la informació sobre la infracció (Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, art. 30 i RGPD art. 9.2.g).

Compliment d’una obligació legal: Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (art. 8; obligació de l’establiment de canals de denúncies internes). Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Consentiment de l’interessat: Per a la conservació i registre de les denúncies realitzades a través de línia telefònica i sistemes de missatgeria de veu amb gravació. Així com per a la gravació de la reunió personal sol·licitada amb l’entitat amb la finalitat de denunciar. (Directiva (UE) 2019/1937; art. 18.2 i 4).

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

Forces i cossos de la Seguretat de l’Estat; Organismes Jurisdiccionals; Ministeri Fiscal, amb la finalitat de denunciar la comissió d’un possible delicte (requisit legal).

 

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CLAITEC SOLUTIONS procedeixen de la denúncia presentada pels subjectes interessats que mantenen una relació laboral, comercial i de prestació de serveis amb l’entitat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: dades relatives a la salut.

 


DRETS DE L’INTERESSAT

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CLAITEC SOLUTIONS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir (art. 15 RGPD) a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació (art. 16 RGPD) de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (art. 17 RGPD) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació (Art. 18 RGPD) del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament (art. 21 RGPD) de les seves dades. En aquest cas, CLAITEC SOLUTIONS deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat (art. 20 RGPD) de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment (art. 7 RGPD) en qualsevol moment, sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus drets adreçant-se al responsable presencialment per correu postal, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, enviant la instància/sol·licitud. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent accedint a la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

 


OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

 

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de CLAITEC SOLUTIONS i, en general, aquelles que sol·liciti l’empresa per a la prestació del servei/venda de producte, són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten amb exactitud, és possible que no puguin atendre’s les sol·licituds correctament.

En cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint a CLAITEC SOLUTIONS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 


MESURES DE SEGURETAT

 

Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat («licitud, lleialtat i transparència»); recollits amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats, mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals (respectant els terminis de prescripció de responsabilitats); tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

Seguim uns estrictes criteris de selecció de proveïdors de serveis amb accés a dades personals, tot això per a donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, així com formalitzar amb ells el corresponent contracte d’encarregat del tractament (art. 28 RGPD), mitjançant el qual se’ls imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades seguint les nostres instruccions; i suprimir o retornar-nos les dades una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

 

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings