pCall us toll free: +34 972 183 225

Seguretat passadís estret (NAS)

Solució

La solució NAS (Seguretat per a passadís estret) minimitza els riscos per col·lisió entre carretons en zones d'espai reduït.
Narrow Aisle Safety of claite for collision avoidance

Elements del sistema

Sensors de
detecció de codi

Unitat de control

Bandes reflectores
codificades

Semàfor

Descripció

El sistema de Seguretat per a passadís estret (NAS) és una solució que adverteix als conductors dels carretons, mitjançant un semàfor, quan hi ha un altre carretó en una zona d'espai reduït.

Els carretons elevadors incorporen unes bandes reflectants codificades que al ser detectades pels sensors de detecció activen els semàfors instal·lats en aquest passadís. Des d'aquest moment, i mentre el carretó elevador es mantingui en el passadís, el semàfor indicarà la seva presència a la zona a la resta dels vehicles o vianants que s'aproximin al lloc.

Elements del sistema

Sensors de detecció de codi.
Unitat de control.
Bandes reflectores codificades.
Semàfor.

Característiques principals

Detecció de carretons a l'àrea d'influència dels semàfors.
Facilitat d'implementació pel distribuïdor.
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema.

Àrees d'aplicació

Zones d’espai reduït.
Zones de creuament entre carretons.
Espais amb molta intensitat de moviment de carretons.