pCall us toll free: +34 972 183 225

Sistema anti-caigudes (FPS)

Solució

El sistema anti-caigudes (FPS) evita caigudes quan es treballa en zones perilloses. Al produir-se una caiguda d'un treballador, s'encarrega d'aturar el funcionament de la màquina, evitant riscos encara més grans.
Fall protection system elements

Elements del sistema

Punt d'ancoratge

Mecanisme
anti-caigudes

Cable retràctil
d'acer

Arnés de seguretat

Descripció

És un element de seguretat retràctil, ancorat a un element fix, i connectat amb l'arnès de seguretat del treballador.

Quan es produeix una caiguda, l'arnès rep una forta tensió, la qual és immediatament detectada pel dispositiu anti-caigudes. Aquest dispositiu, al mateix moment, s'encarrega d'enviar la senyal d'aturada a la maquinària de la planta, efectuant una parada ràpida del funcionament de la màquina.


El dispositiu s'ha de connectar al punt d'amarratge fix, mitjançant el grillet giratori, fent ús del connector. Naturalment, el punt d'amarratge fix ha de trobar-se per sobre de l'usuari, perquè la força de gravetat pròpia de la caiguda tingui l'efecte desitjat de generar la tensió sobtada en l'arnès. A més, la connexió ha de tenir una resistència estàtica mínima de 12kN.

La forma i estructura del punt d'amarratge fix ha de ser suficient per impedir la desconnexió automàtica i el lliscament del dispositiu. Es recomana l'ús de punts d'amarratges fixos marcats i certificats, d'acord amb la norma europea EN795.

Elements del sistema

Punt d'ancoratge
Mecanisme anti-caigudes
Cable retràctil d'acer
Arnés de seguretat

Característiques principals

Parades de maquina en detectar una caiguda d'un treballador.
Facilitat d'instal·lació.
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema.
Evitem falses alarmes de caigudes.
Capacitat d'utilització en tot tipus d'àrees perilloses.

Àrees d'aplicació

Premses i trituradores, compactadores.