pCall us toll free: +34 972 183 225

Normativa de Seguridad en lugares de trabajo

 

El Reial Decret 486/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En la seva disposició final primera, encomana a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) a Espanya, l’elaboració i actualització d’una guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. L’última actualització data de març de 2015.

La guia proporciona criteris i recomanacions perquè els empresaris i els responsables de prevenció tinguin més facilitat a l’hora d’interpretar i aplicar el Reial Decret 486/1997, en particular pel que fa a l’avaluació de riscos per als treballadors, així com recomanacions per apostar a la prevenció d’accidents.

 

L’Article 3 del Decret estableix que “l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. (…) Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial Decret”. Pel que fa a les àrees d’aplicació, inclou condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

 

No obstant això, volem centrar-nos en alguns punts que són més “familiars” per a nosaltres:

 

Punt 3 i 4 de l’ANNEX I-A: “S’han de prendre les mesures adequades per a la protecció dels treballadors autoritzats a accedir a les zones dels llocs de treball on la seguretat dels treballadors es pugui veure afectada per riscos de caiguda, caiguda d’objectes i contacte o exposició a elements agressius”. I continua en el Punt 4: “Les zones dels llocs de treball en què hi hagi risc de caiguda, de caiguda d’objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d’estar clarament senyalitzades”.

Per a aquests casos, la solució ideal és el Sistema Anti-caigudes: No només s’encarrega de prevenir caigudes gràcies a l’arnès, també s’atura completament el funcionament de la màquina. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir els riscos al mínim possible. També s’utilitza molt la solució Àrees Perilloses, que prevé riscos en zones particularment perilloses, com fosses o cintes transportadores.

 

El Punt 5 de l’ANNEX I-A tracta de les Vies de Circulació. I diu: “Les vies de circulació dels llocs de treball (…) han de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total seguretat per als vianants o vehicles que hi circulin i per al personal que treballi en les seves proximitats”.

Aquí és important distingir entre treballadors ocupant un mitjà de transport o de càrrega, com un carretó, i el treballador a peu o vianant. Hi ha solucions que prevenen riscos que afecten en particular als accidents entre mitjans de transport:

 

La solució Àrea de Baixa Velocidad, per exemple, permet limitar la velocitat en que circulen els carretons en diferents zones de la planta. Seguretat en Passadís Estret, per la seva banda, minimitza els riscos de col·lisió en zones de pas estret. Zona Angle Mort i Sistema anticol·lisió també s’enfronten el risc de col·lisió entre carretons.

 

Pel que fa a aquelles que s’encarreguen de potenciar la seguretat del vianant, la més utilitzada és l’Alerta de persones, que evita accidents mostrant senyals als conductors del carretons quan un vianant s’apropa. Similar funció compleix la solució Seguretat en creuament de vianants, que és especialment útil per a zones d’encreuament de vianants.

 

Posteriorment, el mateix punt parla de “En el cas dels molls i rampes de càrrega s’ha de tenir especialment en compte la dimensió de les càrregues transportades”. En aquests casos, la forma de disminuir riscos és amb un sistema de Seguretat en Descàrrega de Camions.

 

Per mantenir-se actualitzat sobre aquests temes, i sobre normativa en general, li recomanem que es subscrigui al nostre blog.

 

Mobile phones risk in industrial warehouses

 

Poc a poc, governs i persones van prenent consciència dels nous riscos que han sorgit amb els canvis de costums portats per les noves tecnologies. L’any 2014, el Consell Nacional de Seguretat dels Estats Units va advertir que aproximadament el 26% dels accidents de trànsit eren generats per l’ús del telèfon mòbil.

El govern de Seül a Corea del Sud també ha fet un pas al respecte, instal·lant senyals de trànsit que adverteixen el vianant sobre el risc existent. La finalitat és conscienciar les persones sobre l’aparició d’aquests nous riscos.

 

Per la seva banda, les plantes industrials, on també conflueixen vianants amb mitjans de transport, no estan alienes a aquesta realitat. És cada vegada més comú escoltar sobre algun accident o col·lisió que va tenir a una distracció amb el telèfon mòbil com a desencadenant. El risc abasta tant a vianants com a operaris de maquinàries.

Els riscos són variats: col·lisió entre carretons elevadors, atropellament d’un carretó a una persona, accidents a les zones de descàrrega, o caigudes d’alt risc. A més, la distracció no és només un risc en el fet que pot generar accidents greus de forma directa, sinó que també ho pot ser de forma indirecta: per exemple, portant al fet que un operari s’oblidi d’utilitzar correctament l’arnès anti-caiguda o el clauer personal.

 

Les plantes han de reaccionar davant d’aquests canvis d’hàbit

 

Tant empreses com treballadors han de ser conscients de la realitat que implica els canvis en el comportament diari de les persones, i prendre acció en conseqüència. Per descomptat que el telèfon mòbil no és dolent en si mateix, sinó en funció de com es fa servir. El problema radica en que és un hàbit que s’instaura cada vegada més en les noves generacions, tornant menys conscients dels riscos.

Així com el govern de Seül va començar a col·locar cartells, ¿no és hora que les plantes facin alguna cosa semblant? Considerant que les plantes són molt més abastables que un govern, fins i tot es podria anar un pas més enllà i establir normes estrictes i clares pel que fa a l’ús d’un dispositiu mòbil a les plantes i fàbriques.

 

Si vols saber més sobre com disminuir els riscos d’accident en una planta o fàbrica, posa’t en contacte amb nosaltres i amb molt de gust compartirem la nostra experiència.