pCall us toll free: +34 972 183 225

En aquesta oportunitat parlarem d’un nou dispositiu que hem desenvolupat per poder brindar solucions de seguretat als treballadors industrials, però sense deixar d’entendre i conèixer al detall quin és la seva dinàmica diària de treball.

Ens referim a l’inhibidor mòbil T-10, el qual consisteix en un dispositiu que es col·loca a la part posterior del clauer de protecció (T-10) dels conductors dels carretons elevadors, de tal manera que el clauer no és detectat. Aquesta forma de funcionament permet a l’operari conduir el carretó de forma segura, i mantenint activat el sistema de Detecció de persones, per evitar accidents amb altres persones que circulin per l’àrea de treball o espais límits.

A més, utilitzant l’inhibidor mòbil, el treballador pot abandonar el carretó i realitzar operacions de picking o de control de mercaderies, tenint la seguretat que el seu tag del sistema d’Alerta de Persones l’està protegint des del primer instant en què baixa del vehicle.

Una barreja perfecta de seguretat i practicitat

L’inhibidor pels conductors, garanteix el correcte funcionament del sistema anti-col·lisió, ja que permet que els conductors puguin operar en els carretons sense la interrupció de la solució PAS, però sí deixen “el camí lliure” perquè el sistema anti-col·lisió funcioni sense problemes.

És important destacar que el desenvolupament del nou inhibidor sorgeix sobre la base de l’experiència dels clients i usuaris, i es potencia amb els punts a favor i en contra que hem anat observant i detectant en el funcionament industrial quotidià.

Una de les situacions advertides amb més freqüència, va ser que els conductors baixaven dels carretons i deixaven el tag-T10 dins de l’inhibidor i sortien del carretó sense el tag de seguretat, amb la qual cosa s’exposaven a accidents atès que no podien ser advertits pel sistema de detecció de persones.

Amb aquest nou desenvolupament, el que es fa és col·locar l’inhibidor mòbil a la part posterior del clauer de protecció (T-10) dels conductors dels carretons amb una connexió instal·lada dins de la cabina. Això genera que el clauer de protecció no sigui detectat, i permet conduir de forma segura, amb el sistema de detecció de persones activat. De la mateixa manera, quan l’operari abandona el carretó, l’inhibidor es desprèn automàticament, i la persona torna a ser detectable pel sistema PAS.

 

El desenvolupament tecnològic brinda milers de noves opcions al nostre treball diari a la indústria. Noves eines, avenços constants i processos que es fan cada vegada més senzills i eficients són alguns dels múltiples beneficis que les últimes implementacions ens posen a l’abast.

No obstant això, també sabem que la inclusió d’aquests desenvolupaments en els nostres processos requereix d’un treball professional i ordenat per aconseguir harmonia i obtenir els millors resultats possibles.

 

En aquest sentit, ens referirem a un tema que molts industrials estan analitzant avui en dia:

 

Com fer que convisquin en un mateix espai laboral els vehicles sense conductor amb els carretons manuals i els treballadors?

 

Primer de tot, hem de tenir present que els anomenats AGV (Automatic Guided Vehicles) ja són una realitat, i es presenten com una eina molt eficient, i cada vegada més utilitzada a la indústria. Poder automatitzar el moviment de les mercaderies dins de la fàbrica, utilitzant aquest tipus de sistema sense conductor, és de gran utilitat.

Dit això, també cal esmentar que aquests sistemes estan presentant nous desafiaments. Concretament, s’han registrat alguns accidents o situacions de risc entre vehicles sense conductor i carretons manuals o vianants, a més de diverses situacions quotidianes que afecten el trasllat dels AGV per la fàbrica o la indústria.

 

L’experiència mostra que moltes vegades els vianants o els carretons es creuen amb la trajectòria dels AGV, i per tant aquests s’aturen automàticament, a causa dels sensors anti-col·lisions que posseeixen. Per reprendre la marxa, el vehicle ha de re-calcular el recorregut i redefinir els seus procediments, i perd temps i afecta la seva productivitat.

 

Així, una possible solució ja està sent aplicada per diversos dels nostres clients, els quals utilitzen el Sistema PAS de Claitec per detectar carretons i vianants, i evitar que l’AGV ingressi en funció de seguretat i s’aturi. El sistema detecta el moviment i avisa als vianants i als carretons per que s’apartin o s’aturin, o fins i tot fa una petita pausa a l’AGV per donar pas, però sense afectar tant els temps.

Això es sol fer instal·lant el Sistema PAS a l’AGV i col·locant Tags en els carretons i en els vianants, la qual cosa serveix perquè en cas que les dues parts s’acostin, s’activi l’avís de seguretat. Els AGV naturalment tenen tot tipus de proteccions, ja siguin càmeres o diversos sensors per evitar accidents, però el complement amb el Sistema PAS ajuda a disminuir la pèrdua de productivitat que provoquen les seves pauses.

 

Per conèixer més sobre la nostra solució: claitec.com/ca/portfolio/alerta-de-persones-pas/

Sabem que la intensitat del treball industrial ens planteja riscos constants, aquest fet ens desafia a cercar cada dia solucions més completes i respostes integrals a les amenaces i demandes que es presenten. Per això, en aquesta oportunitat volem parlar-los sobre un dels desenvolupaments més importants que s’ha començat a aplicar en diverses indústries i centres fabrils: el control d’àrees perilloses HA.

Hem de concebre a aquesta eina com un assistent que ens protegirà d’alguns dels grans riscos que ens enfrontem com a operaris industrials. Ens referim a aquest sistema com un “assistent”, perquè justament és una tecnologia capaç d’ajudar-nos fins i tot en aquells moments en els quals nosaltres mateixos ja no podem reaccionar.

El control d’àrees perilloses HA serveix com a element de prevenció davant caigudes de persones a fosses o a cintes transportadores. Evita accidents en premses i trituradors, en compactadores i permet deteccions perimetrals en fosses. Tots aquests riscos segur que sonen molt familiars per a aquells que es treballen en el sector del reciclatge i, més concretament, en recuperadors de paper i cartró, però també en altres sectors com poden ser el sector forestal, el sector agropecuari o similars.

El funcionament del sistema es basa en el fet que tots els operaris portin a sobre uns clauers electrònics (tags), i que totes les màquines amb les seves respectives cintes transportadores, han de tenir instal·lades antenes detectores, les quals tenen un abast ajustable entre 1 i 5 metres. Així, quan la persona que porta un tag cau a la cinta, ja sigui per un cop, un accident o un desmai, la màquina detecta automàticament la proximitat del dispositiu i deté el seu funcionament, evitant un greu accident.

Es tracta d’un sistema de fàcil implementació: només es necessita un clauer personal, les antenes detectores per a les màquines, un test-tag, un quadre de control i una antena de verificació de clauers. Tal és així que Claitec ja ha instal·lar aquesta solució en més de 100 plantes de recuperació, i seguim rebent nombroses consultes sobre aquest nou sistema.

A més a més, el sistema destaca per la seva durabilitat i robustesa:

No pateix cap afectació per interferències entre antenes ni per estructures metàl·liques. La detecció del clauer s’aconsegueix en qualsevol posició, i fins tot cobert de material.

 

En el nostre treball diari a la zona industrial o en els espais de construcció es presenten diversos riscos, i per evitar danys o accidents, hem de treballar en la prevenció i pensar les millors formes de solucionar aquests obstacles. És fonamental apostar per un treball responsable i segur per a tots els operaris del lloc.

En aquest ampli ventall de possibilitats que ens presenta la rutina de la feina industrial, hi ha una qüestió que abordarem en aquesta oportunitat: en cas que coincideixin en un camí de pas treballadors a peu i un carretó, qui ha de tenir la prioritat? Com s’ha de procedir en aquests casos per evitar accidents?

 

El primer a tenir en compte és que les zones industrials han de preveure espais per al trànsit de vianants-treballadors, i espais de circulació de vehicles. L’ideal seria la constitució de zones separades amb aquests fins, de manera d’evitar els encreuaments i reduir els riscos. Si es compta amb aquests espais, el vianant ha de circular sempre per aquí, ja siguin voreres o camins senyalitzats, i evitar les zones per a maquinària.

Igual, no sempre és possible establir aquestes zones específiques, per tant, els riscos es fan més freqüents i són un assumpte que hem de seguir de prop. En aquest cas, la nostra recomanació és que els vianants han de circular pel marge esquerre del carrer, amb l’excepció que sobre aquest sector hagi algun risc específic.

A més, per creuar carrers o interseccions, s’han de buscar les zones especialment designades amb aquesta finalitat, ja siguin passos de zebres o creus de vianants senyalitzats. D’aquesta manera, el vianant podrà ser molt més visible per a la maquinària en circulació, i evitarà una major exposició al risc.

A més, també cal tenir especial cura en circular en grup pels espais en obres o zones industrials: s’ha d’evitar un gran desplegament, no hem d’ocupar grans espais en caminar en grup, i serà millor traslladar-se de dues o tres persones, en petits grups separats, per evitar riscos o situacions perilloses.

 

Com a conclusió, diferents tècnics dedicats a la prevenció d’accidents opinen que els carretons i la maquinària industrial han de tenir la prioritat en una cruïlla amb vianants, atès que estan més limitades en mobilitat i visió. Pell vianant serà més senzill deixar pas al carretó, atenent les dificultats que pot suposar el maniobrar en zones tancades o el fet de realitzar moviments de grans càrregues.

 

De totes maneres, es recomana que si les regles no estan clares, s’apliquin els criteris del trànsit comú dels carrers de la ciutat. Establir els mateixos codis, adaptar-los a l’espai de treball i deixar-ho ben en clar per a totes les persones que hi estiguin operant, treballant o desenvolupant algun tipus de projecte puntual.

 

La tendència mundial ens marca que creix la importància d’invertir en benestar en general com un benefici pels treballadors i plantes. Les empreses comencen a veure que aquest és un bon camí si es pretén atreure talent a les seves files. A més, l’opinió pública en general té els ulls posats sobre les pràctiques morals de les empreses, i com aquestes tracten els treballadors.

 

Més enllà de la cultura de l’empresa, que generalment s’acosta més a conceptes de companyonia, ambient laboral, oportunitat de desenvolupament, etc., la seguretat és un tema crucial perquè un treballador senti que se li té cura. No podem oblidar que per a moltes persones el lloc de treball és on concorre gran part del seu dia.

 

Repassem algunes de les pràctiques que s’observen cada vegada més avui en dia.

 

Transport dins de l’empresa

 

1- Radars de velocitat

Com a mesura més convencional, col·loquen radars de velocitat i videocàmeres dins de l’empresa, per tal de controlar que els conductors respectin la velocitat marcada.

 

2- Obligació en empreses d’aparcar d’esquenes

Ja ens hem extès prèviament sobre aquest punt. Aparcar els cotxes marxa enrere implica una disminució dels riscos d’accidents. Les evacuacions són més àgils, i la visibilitat del conductor que aparca i la dels altres és més gran.

 

3- Obligació en empreses d’instal·lar balises d’avís

Com una forma de disminuir els riscos de col·lisions, estan obligant els conductors a instal·lar balises d’avís portàtils, de manera que siguin més visibles per altres conductors, operaris i vianants.

 

 

Conscienciació

Més enllà que les empreses facin els màxims esforços per implementar mesures i controls formals que previnguin riscos laborals, la realitat és que no hi ha millor cura que el d’un mateix. Moltes empreses ja van entendre això, i que si el treballador és plenament conscient de la seva seguretat, es redueix en gran mesura la necessitat d’implementar processos i controls formals.

 

4- El mirall

Una execució que s’observa seguit és la de col·locar un mirall a l’entrada de l’empresa o fàbrica, amb un missatge que diu “Aquesta persona és la principal responsable de la teva seguretat”, o “Aquest és el principal responsable de la seguretat a la planta”.

 

5- Altres formes de conscienciació

Altres formes de conscienciació inclouen la transmissió de vídeos que incentiven la cura per la salut pròpia -i dels altres-. Lògicament que aquests vídeos no poden advertir sobre tots els riscos potencials que existeixen a la planta de treball, però sí que poden moure emocionalment a qui ho veu, de manera que aquest adopti una postura defensiva davant els riscos existents.

 

Moltes usen els mateixos vídeos com a mitjans de difusió, per transmetre una cultura determinada, i posicionar-se com una companyia que es preocupa per l’estat de salut i seguretat dels seus membres.

 

Qualsevol mitjà és vàlid quan la finalitat és el benestar dels treballadors. Les empreses han de ser creatives en identificar quin és el mitjà que pot gestionar correctament, i que tindrà impacte a l’hora de mobilitzar. Moltes recorren a la creació d’un portal web que inclou materials i tasques interactives, fomentant així al fet que els treballadors s’exposin i rebin els continguts.

 

 

 

 

A Claitec col·laborem amb universitats i centres d’estudis de formació professional per donar oportunitats a les futures generacions.

Aquest any hem estat molt contents d’haver tingut en pràctiques en Cédric Esteba en el departament de R+D aportant els seus coneixements en Desenvolupament d’Aplicacions Multi-plataforma.

 

Des Claitec desitgem que després de la teva formació universitària, el teu enlairament professional, sigui igual o superior a l’experiència del túnel de vent.

 

Ha estat un plaer tenir-te a l’equip Cédric!

 

CLAITEC ha obtingut finançament per a la Fase 1 del programa Instrument SME 2020 que li permetrà desenvolupar nous sistemes de seguretat industrial utilitzant tecnologia UWB (Ultra-Wide Band).

 

El Projecte titulat “Launching working environment safety systems based on UWB connectivity aimed at the 4.0 INDUSTRY” ha estat una de les propostes que han obtingut finançament de les més de 2.500 iniciatives presentades a la Convocatòria del 15 de febrer de 2017.

 

Aquest suport de l’EU Research Programme permetrà a CLAITEC accelerar el desenvolupament dels nous dispositius de seguretat i preparar-se per a la Fase 2.

 

Estem molt contents per aquest reconeixement del Programa de Finançament Europeu. Estem focalitzats en el desenvolupament de noves solucions de seguretat utilitzant noves tecnologies. Aquest suport és molt encoratjador per a l’equip.

Ricard Chetrit, Director General de Claitec

 

 

Des de fa més de 50 anys, la Conferència de Desenvolupament Professional de ASSE ha estat i seguirà sent el reflex directe del que està succeint a la indústria de la salut, seguretat ocupacional i ambient.

 

Aquest any novament, MRes Imports LLC, importador Claitec als Estats Units d’Amèrica, va està present presentant la seva gamma de producte PAS (Alerta de persones) i les últimes novetats.

 

La presència de MRes Imports LLC a la conferència ha significat una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat americà.

 

 

La seguretat és un interès de tots, i com a tema de conversa, no hauria de ser més controvertit que parlar del temps, en canvi, és un tema delicat de tractar, sobretot per què els consells de seguretat -ja siguin donats per un professional en matèria de seguretat o converses entre companys del treball- de vegades semblen no escoltades.

 

Donar consells no sol·licitats pot ser una experiència incòmoda, sobretot si la gent no està segura com dir-ho, a més, els treballadors poden ser reticents a acceptar consells de seguretat, per a moltes raons;

  • No els hi agrada que se’ls digui què fer. Per alguna raó, la gent simplement no pot suportar que li aconsellen.

 

  • Ells no creuen que estan en perill. Els treballadors no veuen la necessitat de consells de seguretat, ja sigui perquè pensen que els han escoltat abans o perquè creuen que el que estan fent és segur. Tenim la tendència a sobreestimar la nostra capacitat de poder-ho fer tot i subestimar els riscos a què ens enfrontem mentre ho fem. També es té una creença que les coses dolentes són més probables que passin als altres i no a nosaltres.

 

  • L’experiència és un factor important quan es tracta amb el compliment de seguretat. D’una banda, l’experiència ens diu el que s’ha de vigilar. D’altra banda, l’experiència és el que ens permet sentir la confiança suficient per a saltar-se passos, trencar amb el protocol de seguretat. Pot ser difícil convèncer un company de treball que una conducta no és segura si ell o ella ha estat treballant així durant anys sense cap incident.

 

  • On veus assistència, ells veuen agressió. Pot ser difícil mantenir una actitud tranquil·la i neutral quan els riscos són alts. Quan un treballador està a punt de perjudicar-se a si mateix o als altres, es desencadena en el nostre cervell la part emocional, de manera que som menys racionals en les formes en què ens apropem a ells. Cada vegada que algú ve cap a nosaltres amb aquestes emocions, tendim a estar a la defensiva, de manera que sovint estem amb el peu equivocat des del principi.

 

A Claitec, proposem introduir noves tecnologies en els protocols de seguretat laboral, les quals ajuden el treballador a centrar-se en el treball a realitzar, i deixar que els dispositius de seguretat implementats, garanteixin un lloc de treball segur.

 

Amb massa freqüència, els treballadors són víctimes d’accidents amb conseqüències que, en molts casos, van de severes a fatals.

En molts casos, la realització de les activitats dels treballadors a les proximitats de maquinària pesada activa, incrementa el risc d’accidents.

 

Mitjançant la implementació de petits dispositius electrònics, Claitec pot detectar la ubicació i el moviment de persones i vehicles en tot moment. Això també permet desenvolupar un ampli ventall d’aplicacions que resolen problemes de seguretat i que habiliten una millor producció.

 

L’OIT celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball el 28 d’abril per tal de promoure la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals arreu del món.

La campanya per al 2017 es centra en la necessitat fonamental dels països de millorar la seva capacitat per recopilar i utilitzar dades fiables sobre seguretat i salut en el treball (SST).

Les necessitats dels clients són el primer per Claitec, per això, si parlem d’actualització dels coneixements tecnològics, necessàriament hem de pensar en Investigació i desenvolupament (R + D).

 

Claitec compta amb un ampli catàleg de productes i solucions de seguretat industrial, elaborats acord amb el rigor de les tecnologies actuals i les expectatives dels nostres clients.

 

  • El sistema d’alerta de persones (PAS) és un d’ells. A l’utilitzar els carretons elevadors, instal·lar aquest sistema permetrà alertar al conductor quan tingui una persona a prop. La solució es diferencia de les altres que no discriminen entre obstacles i persones.

 

  • La solució de limitació de velocitat per zones (LSA), consisteix a mantenir la velocitat dels carretons dins d’un límit que depèn de l’àrea en el qual es trobi. Així, les zones en què es concentri el flux de personal del magatzem, aquelles en què circuli una considerable quantitat de vehicles, o les que comptin amb un espai de maniobra reduït, hauran de transitar a baixes velocitats. Així mateix, les àrees exteriors, que compten amb suficient espai o que no acostumin a ser transitades, podran recorres amb més rapidesa.

 

  • El sistema d’anticol·lisió (CAS) és una solució que adverteix als conductors dels carretons quan detecta altres carretons en un rang de distància de 25 metres. D’aquesta manera, no importa si l’altra carretó es troba en un “punt cec” d’una corba, o si està a l’altre costat d’una porta automàtica; el sistema CAS alertarà al conductor del carretó, perquè tingui precaució en conèixer la presència propera d’un altre vehicle.

 

  • La poca visibilitat és un problema freqüent a les fàbriques i plantes. Augmentarà el nivell de prevenció en aquestes zones d’alt risc a l’equipar als vianants amb el sistema d’alerta T-10 i unes armilles reflectants. Altres solucions són la instal·lació de pilots d’avís i utilitzar sistemes com la zona d’angle mort (BS).

 

  • El sistema de control de trànsit (TCS) és un sistema de control de trànsit integral, que no té una dependència de bateries i dispositius mòbils, i funciona de forma totalment passiva, és a dir, no requereix d’atenció humana. Quan un carretó entra dins la zona de seguretat, s’activa els avisos lumínics del carretó i del magatzem alertant de la seva presència, i, al mateix temps, posa el semàfor de vianants en vermell i bloqueja el portell de seguretat de vianants.

 

  • La solució per Àrees perilloses (HA) prevé riscos laborals per caigudes de persones a fosses o a cintes transportadores en el sector del reciclatge i, més concretament, en recuperadors de paper i cartró.

 

Les solucions de Claitec asseguren un augment en els nivells de prevenció d’accidents en zones d’alt risc, major control de persones alienes a la fàbrica, protecció del personal i els actius de les empreses, mitjançant alarmes fiables, de fàcil maneig i fàcilment instal·lables i advertències individuals a vianants i operadors.

 

Si vols saber més sobre de com disminuir els riscos d’accident en una planta o fàbrica, posa’t en contacte amb nosaltres i amb gust compartirem la nostra experiència.

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings