pTruqui'ns: +34 972 183 225

Elementos de un modelo de seguridad laboral

 

Aconseguir un nivell òptim de seguretat laboral en les indústries ha estat el principal tema d’interès de diverses organitzacions a tot el món. A l’actualitat, diverses propostes i recomanacions han estat publicades per servir com a base per a l’establiment de sistemes de seguretat i higiene a les empreses. L’Organització Internacional del Treball (OIT) s’ha encarregat de descriure els elements bàsics amb els quals han de comptar les companyies amb l’objectiu d’eliminar o reduir al mínim els riscos per a la salut dels empleats i les probabilitats d’accidents en els seus espais de treball. Els següents suggeriments, són les característiques mínimes requerides a tota empresa per a satisfer les seves necessitats elementals de seguretat.

 

La investigació i anàlisi de riscos

La investigació i anàlisi de riscos en totes les zones de treball és un requisit essencial per a una companyia. És important portar un registre de tots els elements que puguin representar un perill per al benestar dels empleats i prendre les mesures corresponents per solucionar-los. A més d’examinar les possibles causes d’accidents, s’ha de prendre en compte l’existència de qualsevol agent nociu per a la salut de les persones. El procés d’inspecció i registre s’ha de realitzar amb regularitat, i ha d’incloure també qualsevol eventualitat ocorreguda en aquest període.

 

Brindar accés als treballadors

La informació obtinguda en les inspeccions de seguretat no és d’ús exclusiu de l’empresa. Tots els treballadors han de tenir accés als informes competents a la seva àrea d’operació, sent, preferentment, notificats pels seus mateixos responsables. Cal que coneguin tots els riscos particulars que pugui trobar en dur a terme les seves activitats, i les mesures de protecció i seguretat que han de realitzar en cada cas. Quan les tasques siguin d’alt risc o així es consideri necessari, els empleats han de rebre la formació corresponent.

 

Cura de la maquinària

La maquinària i l’equip de treball han de ser segurs i trobar-se en condicions apropiades en tot moment; tasques periòdiques de manteniment s’han de dur a terme amb aquesta finalitat. Així mateix, els sistemes i procediments industrials s’han d’establir pensant en el benestar del personal que els du a terme. Quan sigui necessari, s’han de prendre en compte les capacitats físiques i mentals d’una persona abans d’assignar-li una tasca; malgrat les capacitacions corresponents, cal adaptar també el procés al treballador. Quan es requereixi roba especial o equips de protecció per a una tasca determinada, aquests hauran de ser subministrats per l’empresa per als seus treballadors, sense realitzar cobrament algun.

 

Ús de químics o agents biològics

Quan s’empren substàncies químiques o agents biològics, s’han de garantir les condicions adequades per a minimitzar el risc que representen. Tots els productes nocius han d’estar visiblement etiquetats per a ser identificats amb facilitat. Les instruccions i especificacions tècniques de les substàncies han d’estar posades a disposició dels treballadors. Sempre que sigui possible, s’hauria de substituir l’ús de productes nocius per versions inofensives o menys perilloses.

 

Informar correctament els treballadors

Tots els treballadors que corren algun risc en fer la feina han de rebre tota la informació al respecte, detallant els perills, les seves conseqüències i les mesures de seguretat que els evitaran. És preferible reduir el nombre de treballadors al mínim risc possible, incloent els qui realitzin una activitat d’alt risc ja que es troben exposats a condicions nocives per a la salut. Aquests treballadors han de ser vigilats i s’ha de registrar tota eventualitat relacionada amb la seva feuba. A més dels procediments de seguretat, cal que els empleats coneguin les mesures d’atenció d’emergències i aplicació de primers auxilis, perquè siguin capaços de reaccionar amb promptitud davant d’un accident.

 

El personal també és responsable

A més dels esforços de la companyia, s’ha d’esmentar que la responsabilitat sobre el benestar del treballador no recau únicament en els responsables. Les normes de seguretat i higiene en els espais de treball han de ser acatades amb diligència pel personal. Si bé és obligació dels directius proporcionar tota la informació en matèria de seguretat laboral, els empleats han de complir amb aquestes mesures, fer servir l’equip de protecció personal adequadament i seguir els procediments d’emergència en el seu moment. Els treballadors també poden realitzar contribucions per millorar el model de seguretat empresarial. Quan una persona consideri que hi ha un risc al seu benestar no considerat pels procediments de seguretat, haurà d’informar-immediatament als seus supervisors, els qui no han d’exigir la represa de les tasques fins a prendre les mesures pertinents. És recomanable que les empreses dediquin esforços a crear una cultura de prevenció de riscos a les seves instal·lacions i de la seva conservació en condicions saludables.

 

Actualitzar els sistemes de seguretat

Finalment, s’ha de considerar que les recomanacions exposades per l’OIT es troben en constant revisió i actualització, adequant-se a les tecnologies i modernitzant els procediments cada vegada que la situació ho requereix. Per això, cal que les companyies actualitzin també els seus models de seguretat mantenint-se informades sobre les modificacions indicades per aquestes organitzacions. Una manera d’aconseguir-ho, consisteix en treballar conjuntament amb les autoritats locals i nacionals que s’encarreguen de verificar i regular les normatives corresponents per a l’adopció de les mesures de seguretat i higiene apropiades a cada cas.

 

 

Hazardous Area at DS Smith

 

DS Smith, líder d’embalatge amb cartró ondulat reciclat a Europa, millora els nivells de seguretat mitjançant la implementació de la solució d’Àrees Perilloses a les seves instal·lacions a Eerbeek, Holanda.

A causa de la perillositat de la feina dels treballadors a les quatre grans cintes transportadores dins de la instal·lació, DS Smith va implementar un sistema per ajudar a millorar la seguretat dels empleats. Blanken Controls BV, distribuïdor dels productes Claitec a Holanda, ha instal·lat i implementat la solució en àrees perilloses en una de les cintes transportadores a les instal·lacions de DS Smith.

A tots els operaris se’ls va donar els Tags de seguretat, que han de portar a sobre mentre es treballa dins les instal·lacions prop de les cinta transportadora. Aquesta màquina està equipada amb antenes detectores per detectar, en cas de caiguda, al treballador que porti el Tag. En aquest cas, la màquina automàticament s’aturarà i evitarà un accident greu.

 

A més de les solucions d’àrees perilloses, DS Smith intenta millorar la seguretat en el treball mitjançant la instal·lació en cada un carretó elevador amb els sistemes ImpactManager.

 

Els sistemes ImpactManager, ajuden a millorar la seguretat mitjançant la conscienciació dels conductors. En una col·lisió menor, el conductor del carretó elevador rep un senyal d’advertència. Quan es produeix un impacte greu, el sistema deté carretó. Només un supervisor pot aconseguir desbloquejar el carretó perquè funcioni de nou, però, el carretó, encara pot conduir durant 20 segons, per exemple, per alliberar una persona o evitar ser un perill per al trànsit.

Mitjançant la implementació d’aquesta gamma de sistemes DS Smith tracta de millorar la seguretat del lloc de treball i prevenir futurs accidents.

Un nuevo modelo de seguridad laboral

 

L’establiment de protocols de seguretat laboral presenta inestimables beneficis per a treballadors i empreses per igual. Els accidents en els espais de treball no només perjudiquen al benestar físic i emocional de l’individu que els pateix, sinó que genera substancials despeses, econòmics i de capital humà, a les companyies responsables. Les inversions realitzades en matèria de protecció laboral permeten als treballadors dur a terme les seves activitats amb serenitat i confiança, proporcionant millors resultats. Tot i que en les últimes dècades s’han efectuat importants avenços en assumptes de seguretat per al treballador, els accidents de treball continuen sent una font de preocupació en indústries de tot el món.

Cada any, milions de persones són víctimes d’accidents a les seves àrees laborals o de malalties contretes com a conseqüència de les seves activitats, en molts casos amb conseqüències fatals. Malgrat els esforços realitzats, resulta necessari efectuar canvis més precisos en les estratègies de prevenció de riscos per millorar els seus efectes en el benestar general. El més convenient seria una sistemàtica reestructuració dels sistemes de protecció al treballador, mitjançant la implementació d’un nou model de seguretat laboral que consideri els factors de perill d’una forma més completa.

 

En una era de constants canvis, és imprescindible mantenir els procediments de prevenció de riscos actualitzats. Els sistemes econòmics, els mitjans de comunicació, l’accés a la informació i fins i tot les tendències socials es troben en transformació contínua i són elements amb un significatiu impacte en les pràctiques laborals. Seria ineficient tractar de resoldre els problemes de seguretat que existien fa diverses dècades. Els treballadors s’han d’enfrontar a noves amenaces en els seus espais de treball, mentre que alguns factors de risc s’han tornat menys freqüents. És responsabilitat de les companyies la ràpida identificació dels perills emergents.

Un dels ajustos més importants que es requereixen en els models de seguretat consisteix a abandonar la idea que els riscos per al benestar dels treballadors es redueixen a l’esdeveniment d’accidents. En un espai de treball és possible també la contracció de malalties, el seu tipus i la gravetat dependran del sector industrial que es tracti. Les condicions de treball insalubres, l’exposició a substàncies perilloses i el contagi entre empleats són algunes de les circumstàncies que amenacen la seva salut. Els sofriments poden variar des de les malalties respiratòries fins al càncer, i en qualsevol dels casos representen un sever risc per a treballadors i empreses.

 

Les malalties psicològiques, com l’estrès, la depressió i l’ansietat, s’han estès entre treballadors de tots els sectors laborals. A més dels seus efectes en l’actitud i la disposició de les persones, aquests patiments produeixen la reducció en les defenses naturals del cos, propiciant la manifestació de moltes altres malalties. Això perjudica la qualitat de vida dels treballadors, reduint també la seva productivitat i afavorint l’absentisme a les companyies. Per això, aquestes dolències haurien de trobar entre les prioritats de prevenció en una empresa i, però, solen ser completament ignorades.

Els processos pel registre d’accidents i malalties adquirides en els espais de treball també han de modernitzar-se. No es poden establir els procediments de seguretat més adequats si no es té una completa informació sobre les causes i conseqüències dels riscos en el treball. Una correcta recopilació de dades permetrà la identificació dels sectors de més risc i les activitats que requereixen més regulació pel que fa a normes i legislacions de seguretat. Una vegada que s’han implementat les mesures preventives, també serà possible mesurar el seu impacte i dissenyar les millores oportunes gràcies als registres disponibles.

 

Els registres d’accidents i malalties han de cobrir de manera integral tots els sectors de treball. Actualment es presta molt poca atenció als incidents en zones rurals, en les petites i mitjanes empreses i en les ocupacions informals, quan la inclusió d’aquests treballadors és essencial per al complet desenvolupament d’un model de seguretat laboral. Encara que un projecte així pot presentar serioses dificultats de culminar, cal que es duguin a terme esforços en aquesta direcció, ja que els seus efectes seran en benefici d’empreses, de treballadors i de l’economia d’una regió.

Limitación de velocidad por Zonas

 

Els magatzems, fàbriques i àrees de distribució de productes són zones en les quals se sol mantenir un constant tràfic de personal, carretons elevadors i altres vehicles, generant un dels riscos d’accidents més comuns als espais de treball industrial. Les persones, les mercaderies i fins i tot els edificis poden resultar danyats quan els sistemes de transport es manipulen de manera inadequada i a excés de velocitat. Les lesions, així com les pèrdues econòmiques per a la companyia, resulten ser ocasionalment severes, i per això incrementar els controls de seguretat a les zones de perill ha de ser una activitat prioritària. Establir un límit de velocitat màxima en els carretons és la millor forma de promoure la seguretat en aquestes instal·lacions.

 

Què és la solució de les zones de baixa velocitat?

 

La solució de limitació de velocitat per zones (LSA, per les seves sigles en anglès) que ofereix Claitec, està pensada per a satisfer les necessitats dels nostres clients en matèria de seguretat durant el transport de productes, garantint la màxima practicitat i la millor comoditat en el seu maneig. Aquesta solució consisteix a mantenir la velocitat dels carretons dins d’un límit que depèn de l’àrea en la qual es trobi. Així, les zones en què es concentri el flux de personal del magatzem, aquelles en què circuli una considerable quantitat de vehicles, o les que comptin amb un espai de maniobra reduït, hauran de transitar-se a baixes velocitats. Així mateix, les àrees exteriors, que comptin amb suficient espai o que no solguin ser transitades, es podran recórrer amb més rapidesa.

La solució LSA funciona mitjançant un panell reflectant situat al sostre de les àrees que es volen regular, que envia al carretó la senyal de limitació de la velocitat. Els sensors del vehicle reben aquesta informació en el moment en què se situen sota del dispositiu corresponent, senyalitzant el canvi de zona i promovent el canvi de velocitat. La selecció de les àrees de major risc d’accidents és personalitzable i completament versàtil, ja que permet diferenciar diverses àrees dins d’un mateix edifici. Això representa una millora amb respecte als ara obsolets dispositius de radar, que es concentren en detectar el sostre del magatzem, limitant la velocitat del carretó en qualsevol espai interior sense importar les seves característiques.

 

¿Por qué su empresa necesita la solución LSA?

1.La solució LSA garanteix un increment en la seguretat industrial de la vostra empresa mitjançant la millora de la manera de conducció dels equips.

2. Els accidents relacionats amb l’excés de velocitat poden ser significativament disminuïts, si no eradicats per complet. Això millorarà la qualitat de les instal·lacions que ofereix als seus empleats, atorgant-los la seguretat que necessiten.

3. Alhora, estarà evitant importants pèrdues econòmiques per a la companyia, generades per la reposició de materials i la reconstrucció d’infraestructura danyada.

4. Al prevenir les col·lisions, també podrà incrementar el temps de vida útil dels vehicles de transport.

5. Finalment, serà capaç d’optimitzar la productivitat de l’empresa, en limitar la velocitat de les carretons només en les zones de risc.

 

El sistema de limitació de velocitat és de fàcil implementació a les instal·lacions del magatzem i en els carretons corresponents. La tecnologia amb la qual es troba fabricat és de la més alta qualitat, resistent i duradora. El seu ús i manipulació és d’una senzillesa inigualable, de manera que no es requereix personal especialitzat per utilitzar-lo.

D’aquesta manera, oferim als nostres clients els millors dispositius per conservar el benestar dels treballadors i els seus equips en qualsevol entorn industrial, posant la millor tecnologia a la seva disposició.

Seguridad trabajadores reciclaje

 

La cultura de la cura del medi ambient és una tendència que va guanyant terreny amb el pas dels anys a tot el món. Actualment, es dediquen importants esforços en el disseny de sistemes sustentables per reduir l’impacte ambiental de les activitats humanes. Les tasques de reciclatge s’estan col·locant com una de les estratègies més importants per als països i ciutats en aquest aspecte, i la quantitat de persones que es fan servir en aquest tipus de companyies s’incrementa constantment. No obstant això, és important notar que les activitats que es realitzen a les zones de reciclatge presenten característiques d’alt risc, i posen en perill la integritat física dels treballadors.

 

Sovint, els empleats de les companyies de reciclatge de materials són víctimes d’accidents amb conseqüències que, en molts casos, van de severes a fatals. Les estadístiques mostren que un treballador del reciclatge té més del doble de possibilitats de patir un incident laboral que un treballador de mitjana. En la majoria dels casos, aquests accidents es deuen a la constant exposició dels treballadors als objectes perillosos que es troben en la seva àrea de treball. En ocasions, el material per reciclar que arriba en aquestes empreses es troba barrejat amb una altra classe de deixalles, com productes químics, objectes afilats, agulles hipodèrmiques i animals morts. A més, aquestes activitats solen realitzar-se en les proximitats de maquinària pesada activa, incrementant el risc d’accidents.

De qualsevol manera, les activitats de reciclatge no poden aturar-se a tot i el perill imminent per a qui les realitzen. Reciclar és part fonamental en l’establiment d’una ciutat ecològicament responsable. És d’aquesta manera que es fa possible reduir l’emissió de deixalles al medi ambient, minimitzar l’ús de recursos forestals i evitar l’impacte climàtic, entre molts altres beneficis. Per això, l’important consisteix a trobar solucions de seguretat capaços de reduir o eliminar els riscos presents per als treballadors.

 

Les companyies de reciclatge realitzen esforços continus per millorar les condicions de treball dels seus empleats, proporcionant-los el material i els procediments de seguretat apropiats per a reduir els riscos al mínim. La capacitació del seu personal, així com la política de no emprar treballadors temporals, són part important de les estratègies que garanteixen una millor qualitat en l’entorn laboral. No obstant això, cap d’aquests procediments és capaç d’eliminar completament el perill a les zones de treball. Per aconseguir els millors resultats, pot ser necessari que la solució inclogui la intervenció del govern d’una població, així com dels seus habitants.

Els ciutadans som els primers responsables en el procés de reciclatge. La major part dels accidents en aquest sector laboral ocorren quan es barregen materials reciclables amb els que no ho són. La presència d’objectes perillosos representa una amenaça immediata per al benestar de les persones exposades a ells. A més alguns objectes, com les bosses de plàstic, poden embussar les màquines de reciclatge i generar una condició de perill addicional. Realment, bona part dels riscos en les condicions de treball d’aquestes companyies es deu als mals hàbits de rebuig de productes en una localitat.

 

Els governs poden contribuir a la reducció de perills per mitjà de la implementació de regulacions sobre el procés de reciclatge. Realitzar campanyes per una adequada pràctica en la separació de deixalles és important per conscienciar els ciutadans de les conseqüències de les seves accions. A més, en contractar companyies de reciclatge responsables i que garanteixin la implementació dels procediments de seguretat adequats, estaran promovent la generació de llocs de treball en les condicions de treball adequades, que la població necessita.

 

El sistema PAS assegura que tot està funcionant correctament mitjançant el Test-TAG.

El Test-Tag és un dispositiu del PAS que s’instal·la en el carretó, dins de la zona de detecció.

Campo deteccion correcto claitec

1. Test-Tag, TT50

2. Activador (Antenes LF i HF incloses)

3. Zona de detecció

4. Persona amb el Tag

 

Quan el camp de detecció funciona correctament, el Test–Tag (1) el detecta i envia una senyal d’Alta Freqüència UHF a l’Activador per deixar constància que el camp de detecció està correcte.

En cas que el camp de detecció disminueixi o s’aturi, el Test-Tag (1) deixa de rebre la senyal de l’activador i envia una senyal per UHF avisant que el camp no és detectat.

 

Campo deteccion alarma claitec

 

Cíclicament l’Activador espera la senyal que el Test-Tag (1) l’ha detectat, si aquest senyal no arriba, l’activador es posa en Fallada i indicant al carretó senyal d’alarma.

Podríem dir que el Test-Tag és un guardià, contínuament està monitoritzant el camp de detecció i avisa en cas de fallada.

Quan el missatge del test-tag arriba a l’activador, no només estem verificant que el camp és correcte, també s’està verificant que la comunicació a 2,4 GHz també funciona.
Com podem incrementar la seguretat de la senyal d’alarma del pas?
En cas de necessitar redundància a la sortida de detecció del PAS, és possible gràcies al fet que l’activador AC-50 té dos relés amb contacte lliures de potencial i que s’activen quan un tag de persona és detectat a la zona de seguretat

Utilizando estos dos relés en serie podemos conseguir tolerancia al fallo, gracia a la redundancia del circuito.

En el cas que un dels dos relés falli i es quedi activat, el sistema quedarà en mode segur. Perquè la senyal d’alarma falli hauria de passar una fallo en els dos relés.

Activador claitec rele

 

Si el que es pretén és obtenir una major seguretat es podria posar un relé extern de seguretat tipus SCHNEIDER / TELEMECANIQUE XPSAC5121 però creiem que és totalment innecessari.

En comprovar els tags a l’antena AV-50, podem verificar que el tag de cada persona es troba en perfecte estat de funcionament abans d’entrar a la zona protegida.

Asegurar funcionamiento t-10

1. Software Registre de verificacions.

2. Antena AV-50  (Antenes LF i HF incloses)

3. Persona amb el tag.

 

 

Apropant el Tag a l’antena de verificació s’aconsegueixen 4 coses:

 

1. Verificar l’estat de la pila del tag.

El Tag T-10 comunica a l’antena de verificació l’estat de càrrega de la pila; el voltatge.

Si el valor està per sota de 3V, l’antena de verificació AV-50 encén el llum vermell i emet un so per avisar a la persona que el tag se li està esgotant la pila.

 

Quan es detecta per primera vegada que la pila està per sota dels 3 V o el que és el mateix, al 30% de la càrrega, el tag té prou autonomia per treballar en condicions normals durant 3 dies, amb plena funcionalitat.

 

2. Verificar la comunicació LF.

L’antena de verificació AV-50 emet el camp de detecció.

Quan un tag s’acosta a l’antena, es desperta, controla la càrrega de la pila i la comunica a l’AV-50.

 

3. Verificar la comunicació HF.

L’antena de verificació AV-50 rep per radiofreqüència HF, l’estat de la pila i decideix en funció de l’estat si el tag té prou pila o dóna alarma perquè se substitueixi la pila.

 

4. Registrar el resultat de la verificació.

A cada verificació de pila i mitjançant el programari, es registren totes les verificacions, tant si han estat verdes-pila correcta, com vermelles-alarma substitució de pila.

Mitjançant el registre de la data i hora, es pot portar un control de si s’estan verificant correctament els Tags T-10 i si n’hi ha algun que s’hagi de substituir la pila.

 

Les següents preguntes donen resposta quan el pilot vermell de l’antena de verificació AV-50 s’encén al verificar el tag:

  • Què significa el pilot vermell encès?

Significa que el mesurament de la tensió de la bateria del Tag està per sota dels 2,90V.

 

  • Si el pilot vermell de l’antena de verificació està encès, es segur utilitzar aquest tag?

Sí ho és, el Tag és completament funcional fins i tot quan està baix de bateria. El Tag té una reserva del 30% de la bateria.

 

  • Si és així, per quant de temps es pot utilitzar el Tag?

Almenys per 3 dies en condicions normals de treball.

 

Podríem dir que l’antena de verificació AV-50 permet assegurar que el Tag T10 està funcionat al 100% i que la pila com a mínim duri 3 dies des de la verificació.

Auditorias de seguridad

 

Per eliminar els riscos d’accidents i amenaces per a la salut existents en els espais de treball, cal fer inspeccions de seguretat de manera freqüent. Per dur a terme aquestes auditories, és convenient recórrer al personal capacitat que compti amb l’equip necessari per garantir una revisió íntegra i detallada de les zones de perill. La recol·lecció d’evidències i l’escriptura d’informes han de ser completes i professionals per a complir amb els estàndards de seguretat apropiats. Ara, empresaris i inspectors compten amb una esplèndida eina per ajudar a realitzar aquestes tasques i minimitzar el temps consumit en l’avaluació: l’aplicació gratuïta iAuditor de SafetyCulture.

 

Des de la seva sortida al mercat el febrer del 2012, l’iAuditor ha estat emprada per usuaris de més de 80 països d’arreu del món i, actualment, es registren més de 25,000 llocs de treball diaris en auditories de seguretat. Per utilitzar aquesta aplicació, es poden fer servir dispositius mòbils com Ipads, tauletes Android, o smartphones amb qualsevol d’aquests sistemes operatius. La seva interfície és senzilla i intuïtiva, ideal per ser utilitzada fins i tot per persones sense experiència amb aquest tipus d’aplicacions. A l’assenyalar objectes, respondre preguntes i capturar imatges, s’estarà fent una auditoria professional per a tots els elements que la conformen.

L’inspector serà capaç de capturar fotografies amb el dispositiu mòbil i utilitzar-les com a evidències de l’estat dels espais laborals. En aquestes imatges se’ls pot afegir fletxes, diagrames, símbols i tots els elements que necessiti per senyalitzar els detalls que trobi. Així mateix, tindrà la possibilitat d’afegir notes i comentaris per fer més explícita la declaració de resultats.

 

Quan l’auditoria estigui completa, l’iAuditor generarà un informe tècnic complet, ben estructurat i de gran qualitat. En la versió gratuïta, es pot exportar l’informe en format PDF, mentre que un compte premium permet guardar-lo en una àmplia gamma de formats com MS Word, XML, JSON, i CSV. Tradicionalment, aquests informes podien dedicar-s’hi hores en completar-se, però l’iAuditor és capaç de generar-lo en segons, amb les fotografies, signatures i tots els components necessaris per a realitzar-lo.

Una de les característiques més versàtils de l’aplicació és la possibilitat de crear plantilles personalitzades amb les llistes d’activitats per realitzar. SafetyCulture, empresa creadora de l’aplicació, ha elaborat una enorme quantitat de plantilles útils per a tot tipus de pràctiques, indústries i necessitats de l’usuari com, per exemple, la plantilla Safety in the Warehouse, molt atractiva per a un gran nombre de situacions. El repositori en línia de l’empresa es coneix com Audit Forms, i en ell és possible buscar tot tipus de models d’auditoria. Actualment, hi ha més de 50,000 plantilles a la seva llibreria, i tots els dies nous exemples són carregats per la companyia o els seus usuaris.

 

Pel benefici dels seus clients, l’equip de Claitec s’està encarregant d’elaborar un conjunt de plantilles basades en l’experiència del nostre personal expert. D’aquesta manera, es pretén que els usuaris puguin realitzar la seva avaluació de necessitats i auditories de seguretat amb un bon funcionament de les solucions PAS (Sistema d’Alerta de Persones) i LSA (Àrea de baixa velocitat). Així, l’iAuditor ha demostrat ser un altre exemple de l’ús de la tecnologia a favor de la seguretat industrial i la protecció als treballadors.

Prevención riesgos Claitec

 

Què és una avaluació dels riscos del lloc de treball?

Una avaluació de riscos a l’espai de treball consisteix en un estudi exhaustiu de tots els factors que representen un perill per al benestar físic d’empleats, supervisors i visitants a les zones en què transiten. Mitjançant aquest procediment, és possible implementar controls de seguretat que eliminin o redueixin els riscos, promovent la cura de la salut i la integritat de les persones. La protecció dels seus empleats és una de les disposicions més importants en què ha d’incórrer una empresa, arribant a formar part de les seves obligacions legals en molts països.

Fins i tot quan es tracta de mesures no legislades, una companyia que porta a terme procediments de seguretat entre el seu personal obté una significativa sèrie de beneficis, entre els quals s’inclouen una millor organització laboral i un increment en la seva productivitat. Així mateix, evitaran les conseqüències secundàries dels accidents, com la reparació de danys, pagament de sancions i pèrdua de la producció. Per efectuar aquesta tasca amb facilitat, a continuació es presenta un dels millors mètodes per avaluar els riscos d’un espai de treball en cinc senzills passos.

 

1. Identificació de perills.

És important considerar totes les formes possibles en què podria ocórrer un accident a les àrees de treball. Per a això, ha de fer una exhaustiva inspecció de totes les instal•lacions de l’empresa. Penseu, també, els suggeriments del personal que estigui familiaritzat amb el lloc i els procediments de treball, ja que ells podrien haver detectat riscos particulars en les seves activitats. Els fabricants d’equips, instruments i productes que s’utilitzin a l’empresa poden tenir recomanacions de seguretat que també s’han de tenir en compte. Si ho considera necessari, sol·liciti assessoria professional per dur a terme la identificació de perills adequadament.

 

2. Identificació de les possibles víctimes.

Durant el reconeixement dels perills existents, determini qui són els possibles afectats i quina classe de dany podrien patir. Això l’ajudarà, posteriorment, per establir millor les seves prioritats i trobar solucions òptimes per a cada risc. A més de la magnitud de les possibles lesions, no oblidi prendre en compte la vulnerabilitat de les persones que es troben en cada àrea de treball: consideri al personal inexpert, la gent gran, les dones embarassades i les persones que presentin discapacitats.

 

3. Establiment de les mesures de control de riscos.

Després d’analitzar els perills trobats, serà moment de definir les mesures de seguretat que els evitaran en la mesura del possible. Hi ha una jerarquia d’activitats que l’ajudarà a prioritzar els procediments que durà a terme. Si té la possibilitat d’eliminar completament el perill, apliqui-la. Quan no sigui possible, eviti l’accés a la zona de risc mentre no sigui necessari. Desenvolupi mètodes més segurs de treball, minimitzant l’exposició a qualsevol risc. Estableixi instal•lacions de primers auxilis i infermeries si correspon. Finalment, proveeixi al seu personal d’equip de protecció. Aplicant aquestes mesures, vostè eliminarà els riscos, reduirà la seva probabilitat o minimitzarà el seu impacte.

 

4. Designació de responsabilitats.

Per garantir que les mesures de seguretat establertes siguin implementades adequadament, és convenient assignar responsables segons correspongui. Les persones seleccionades seran les encarregades de l’aplicació, supervisió i registre dels avenços efectuats en matèria de seguretat. Així mateix, es definiran els terminis en els que han de concloure les tasques d’implementació d’aquestes mesures. Recolzis amb el seu equip per planificar l’estratègia que seguiran, definint les activitats prioritàries pel seu risc i establint les millores que es poden realitzar immediatament pel seu baix cost o senzillesa. També hauran de programar un curs de formació per a informar als treballadors sobre les mesures de seguretat adoptades.

 

5. Registre de resultats, aplicació de seguiment i actualització periòdica.

Registri per escrit totes les activitats realitzades en els passos anteriors. Després d’implementar les mesures de control de riscos ha de donar seguiment a la seva eficàcia a través d’inspeccions regulars, preocupant-se per actualitzar els procediments quan sigui necessari. Proveu mantenir-se en tot moment a l’avantguarda de les mesures de seguretat per obtenir els resultats òptims.

El mètode presentat és un dels més emprats per a companyies de tot el món per a l’aplicació de les seves mesures de seguretat, encara que existeixen altres igualment eficaços. L’important és dur a terme aquests procediments en el menor temps possible, amb rigor i diligència, amb el compromís de tota l’empresa. Tot i que els responsables de la implementació de les mesures de seguretat són els ocupadors, una avaluació de riscos en l’espai de treball és una tasca en la qual han de participar tots els involucrats.

Per aconseguir la millor qualitat en els productes i processos, és necessari crear una cultura de responsabilitat, disciplina i eficiència. A Claitec volem veure aquesta cultura reflectida en cada un dels membres del nostre equip, així com en els processos de fabricació dels nostres productes.

 

El següent vídeo mostra el procés de fabricació del sistema electrònic de l’equip PAS. Alguns clients havien manifestat la seva curiositat al respecte, i vam voler mostrar-los el procés, del qual estem molt orgullosos.

 

La fabricació es fa en màquines d’assemblatge d’última generació, amb inspecció automàtica, i en un ambient d’ordre i cura pels productes.

 

El nostre proveïdor és una empresa europea, líder al sector, i amb el suport de treballar com TIER 1 per a empreses líders en el sector automobilístic com ho és Seat. A més, compta amb tots els estàndards internacionals de qualitat ISO9001, ISO / TS 16949 i Medi ambient ISO 14001.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para para mejorar la experiencia del usuario y servicio, así como analizar los hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración de las cookies de tu navegador en cualquier momento. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información. ACEPTAR

Aviso de cookies